ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

รายวิชาที่เปิดสอน


รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2560

รหัสวิชาชื่อวิชา (ภาษาไทย)ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)หน่วยกิต
01418102เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ(Information Technology for Entrepreneurs)3(3-0-6)
01418103สุขภาพและสังคมดิจิทัล(Health and Digital Society)2(2-0-4)
01418104รู้ทันไอที(IT Updates)2(2-0-4)
01418105ศิลปะสร้างสรรค์ดิจิทัล(Digital Creatives Arts)3(2-2-5)
01418111การใช้งานคอมพิวเตอร์(Computer Applications)1(0-2-1)
01418112แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น(Fundamental Programming Concepts)3(2-2-5)
01418113การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Computer Programming)3(2-2-5)
01418114วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(Introduction to Computer Science)2(2-0-4)
01418131ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์(Digital Computer Logic)3(2-2-5)
01418132หลักมูลการคณนา(Fundamentals of Computing)4(4-0-8)
01418211การสร้างซอฟต์แวร์(Software Construction)3(2-2-5)
01418212การโปรแกรมภาษาซี(C Programming)3(2-2-5)
01418213การโปรแกรมภาษาโคบอล(COBOL Programming)3(2-2-5)
01418214การโปรแกรมภาษาภาพ(Visual Programming)3(2-2-5)
01418215การโปรแกรมภาษาจาวา(Java Programming)3(2-2-5)
01418216หลักภาษาโปรแกรม(Principles of Programming Languages)3(3-0-6)
01418217การโปรแกรมภาษาลิสป์(LISP Programming)3(2-2-5)
01418218การโปรแกรมภาษาโพรล็อก(Prolog Programming)3(2-2-5)
01418219การฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์(Practicum in Software Development)1(0-3-2)
01418221ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น(Fundamentals of Database Systems)3(3-0-6)
01418222การประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์(Internet Application for Commerce)3(3-0-6)
01418231โครงสร้างข้อมูล(Data Structures)3(3-0-6)
01418232การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี(Algorithm Design and Analysis)3(3-0-6)
01418233ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์(Assembly Language and Computer Architecture)4(4-0-8)
01418234การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(Programming Internet of Things)3(2-2-5)
01418235ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ(Unix Operating System and Shell Programming)3(2-2-5)
01418311การโปรแกรมเชิงคำนวณแบบท้าทาย(Challenging Computational Programming)3(2-2-5)
01418321การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ(System Analysis and Design)3(2-2-5)
01418322หลักระบบสารสนเทศ(Principles of Information System)3(3-0-6)
01418323วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น(Introduction to Data Science)3(2-2-5)
01418324การจัดการคุณภาพสารสนเทศ(Information Quality Management)3(3-0-6)
01418325สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูล(Database Management System Architecture)3(3-0-6)
01418326ฐานข้อมูลสื่อประสม(Multimedia Database)3(3-0-6)
01418327ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและอัจฉริยะทางธุรกิจ(Decision Support and Business Intelligent Systems)3(3-0-6)
01418328ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล(Human Resources Information System)3(2-2-5)
01418331ระบบปฏิบัติการ(Operating Systems)4(4-0-8)
01418332ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ(Information System Security)3(3-0-6)
01418333ทฤษฎีออโตมาตา(Automata Theory)2(2-0-4)
01418334เทคนิคตัวแปลโปรแกรม(Compiler Techniques)2(2-0-4)
01418335การบีบอัดข้อมูล(Data Compression)3(3-0-6)
01418341ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ(Intellectual Properties and Professional Ethics)3(3-0-6)
01418342การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร(Enterprise Resource Planning System Design and Development)3(2-2-5)
01418343การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ(Computer Programming in Business)3(2-2-5)
01418344การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่(Mobile Application Design and Development)3(2-2-5)
01418351หลักการการสื่อสารคอมพิวเตอร์และการประมวลผลบนคลาวด์(Computer Communications and Cloud Computing Principles)3(3-0-6)
01418352การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย(Data Communications and Networks)3(3-0-6)
01418353ระบบแบบกระจายและระบบกลุ่มเมฆ(Distributed and Cloud Systems)3(3-0-6)
01418381หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์(Principles of Computer Animation)3(3-0-6)
01418382คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้ตอบเบื้องต้น(Introduction to Interactive Computer Graphics)3(3-0-6)
01418383การโปรแกรมเกม(Game Programming)3(3-0-6)
01418384การวิเคราะห์ภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์(Image Analysis and Computer Vision)3(3-0-6)
01418385การประมวลผลภาพดิจิทัล(Digital Image Processing)3(3-0-6)
01418390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา(Cooperative Education Preparation)1(1-0-2)
01418421อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์(Human Computer Interaction)3(3-0-6)
01418441การจัดการมิติข้อมูลและรายงานทางธุรกิจ(Business Data Dimension and Report Management)3(2-2-5)
01418442เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ(Web Technology and Web Services)3(2-2-5)
01418451การออกแบบและการบริหารเครือข่าย(Network Design and Administration)3(2-2-5)
01418461ระบบค้นคืนสารสนเทศ(Information Retrieval System)3(3-0-6)
01418462ปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence)3(3-0-6)
01418471วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น(Introduction to Software Engineering)3(2-2-5)
01418472การบริหารและการควบคุมโครงการ(Project Management and Control)3(2-2-5)
01418473การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์(Computer Control and Audit)3(3-0-6)
01418474การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์(Software Quality Management)3(3-0-6)
01418475การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์(Software Testing and Verification)3(3-0-6)
01418476การวัดซอฟต์แวร์(Software Measurement)3(3-0-6)
01418481ภาพเคลื่อนไหวหลายตัวละคร(Multi-Character Animation)3(3-0-6)
01418482คอมพิวเตอร์กราฟิกส์(Computer Graphics)3(3-0-6)
01418490สหกิจศึกษา(Cooperative Education)6
01418496เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์(Selected Topic in Computer Science)3
01418497สัมมนา(Seminar)1
01418499โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์(Computer Science Project)3(0-9-5)