ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418217 การโปรแกรมภาษาลิสป์

การโปรแกรมภาษาลิสป์

(LISP Programming)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418112 หรือ 01418114

แนวคิดพื้นฐานของการโปรแกรมเชิงฟังก์ชันและการดำเนินการเชิงสัญญลักษณ์โครงสร้างและส่วนย่อยของภาษาลิสป์ หลักการโปรแกรมภาษาลิสป์ การกำหนดฟังก์ชัน รายการและการประมวลผลรายการ ฟังก์ชันเรียกซ้ำ หลักการกำหนดสาระสำคัญของข้อมูล แคลคูลัสแลมป์ดา การโปรแกรมเชิงคำสั่งในลิสป์ และการประยุกต์

Basic concepts of functional programming and symbol manipulation. Structure and elements of LISP. Principle of programming in LISP. Function definition. List and list processing. Recursive function. Data abstraction principles. Lambda calculus. Imperative programming in LISP. Applications.