ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418497 สัมมนา

สัมมนา

(Seminar)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     1

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418221 หรือ 01418232 หรือ 01418233

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี

Presentation and discussion on current interesting topics in computer science at the bachelor’s degree level.