ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2559

รหัสหลักสูตร : 25430021101348

ชื่อหลักสูตร :

ภาษาไทย           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ      Master of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ชื่อเต็ม         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ           วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม          Master of Science (Computer Science)

ชื่อย่อ           M.S. (Computer Science)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2       ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

หลักสูตรแผน ข                     ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร :

1. รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท

2. ภาษาที่ใช้  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

5. การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตร :

หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปิดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

    1. − ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    1. − เริ่มใช้มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2542
    1. − ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2554

การเผยแพร่หลักสูตร : ปี พ.ศ. 2560

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา :
  1. นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
  2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  3. นักทดสอบและรับรองคุณภาพซอฟต์แวร์
  4. โปรแกรมเมอร์
  5. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
  6. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
  7. ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์
  8. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์
  9. นักวิชาการทางคอมพิวเตอร์ ครู อาจารย์
  10. อาชีพอื่นที่ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหลัก