ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ตัวอย่างแผนการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2565

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01417111แคลคูลัส I3(3-0-6)
01418111วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น2(2-0-4)
01418112แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น3(2-2-5)
01418141ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ3(3-0-6)
01999111ศาสตร์แห่งแผ่นดิน2(2-0-4)
วิชาภาษาไทย3( - - )
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา3( - - )
รวม19( - - )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01417322พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน3(3-0-6)
01418113การโปรแกรมคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
01418131การโปรแกรมทางสถิติ3(3-0-6)
01418132หลักมูลการคณนา3(3-0-6)
01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1(0-2-1)
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์3( - - )
รวม19( - - )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418211การสร้างซอฟต์แวร์3(2-2-5)
01418231โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี3(3-0-6)
01418233สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก3( - - )
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์1( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข2( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปใน 5 กลุ่มสาระ3( - - )
รวม18( - - )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418221ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น3(3-0-6)
01418232การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี3(3-0-6)
01418236ระบบปฏิบัติการ3(3-0-6)
01418261หลักพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก3( - - )
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา3( - - )
รวม18( - - )
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418321การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ3(2-2-5)
01418331ทฤษฎีการคำนวณ3(3-0-6)
01418351หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลบนคลาวด์3(3-0-6)
01418390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา1(1-0-2)
วิชาเฉพาะเลือก3( - - )
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก1( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปใน 5 กลุ่มสาระ2( - - )
รวม19( - - )
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418332ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ3(3-0-6)
01418371การบริหารโครงการและสตาร์ทอัพดิจิทัล3(3-0-6)
01418497สัมมนา1
วิชาเฉพาะเลือก6( - - )
วิชาเลือกเสรี3( - - )
รวม16( - - )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418490สหกิจศึกษา6
รวม6( - - )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418499โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์3(0-9-5)
วิชาเฉพาะเลือก3( - - )
วิชาเลือกเสรี3( - - )
รวม9( - - )