ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พ.ศ.2564 แผน ข

จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร :
ก.วิชาเอกไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
-สัมมนา2หน่วยกิต
-วิชาเอกบังคับ10หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า18หน่วยกิต

ข.

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

6

หน่วยกิต

รายวิชา :
ก.วิชาเอกไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
-สัมมนา2หน่วยกิต
01418597 สัมมนา (Seminar)1-1
-วิชาเอกบังคับ10หน่วยกิต
01418531** การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithms)3(3-0-6)
01418534** หลักการระบบคอมพิวเตอร์
(Principles of Computer Systems)
3(3-0-6)
01418591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Research Methods in Computer Science)
2(2-0-4)
01418592* การเขียนเชิงวิชาการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์2(2-0-4)
-วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า18หน่วยกิต
โดยเลือกเรียนวิชาต่อไปนี้
01418512 หลักการภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Principles of Computer Programming Languages)3(3-0-6)
01418524** การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Information System Auditing)3(3-0-6)
01418525** การวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Analytics)3(3-0-6)
01418526** การจัดการและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Large Scale Data Management and Processing)3(3-0-6)
01418527** วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering)3(3-0-6)
01418535* เทคนิคทางขั้นตอนวิธีสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Algorithmic Techniques for Massive Data)3(3-0-6)
01418536** การบริหารระบบปฏิบัติการขั้นสูง (Advanced Operating System Administration)3(3-0-6)
01418537** การคำนวณแบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Computing)3(3-0-6)
01418542** การโปรแกรมเว็บด้วยไมโครเซอร์วิสซ์ (Web Programming with Microservices)3(3-0-6)
01418546** การโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Programming)3(3-0-6)
01418551* เครือข่ายสมัยใหม่ (Modern Networking)3(3-0-6)
01418552 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (Computer and Communication Security)3(3-0-6)
01418554** การบริหารเครือข่าย (Network Administration)3(3-0-6)
01418556 การคำนวณแบบคลาวด์และการประยุกต์ (Cloud Computing and Application)3(3-0-6)
01418562** การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)3(3-0-6)
01418564* การเรียนรู้เชิงลึกและการประยุกต์ (Deep Learning and Applications)3(3-0-6)
01418565** วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Science and Big Data Analytics)3(3-0-6)
01418566 วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (Statistical Data Science)3(3-0-6)
01418571** วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Applied Software Engineering)3(3-0-6)
01418572 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management)3(3-0-6)
01418573** การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing and Verification)3(3-0-6)
01418574** การวิเคราะห์ระบบและซอฟต์แวร์ (System and Software Analysis)3(3-0-6)
01418581** คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้ตอบ (Interactive Computer Graphics)3(3-0-6)
01418582** คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)3(3-0-6)
01418584** การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Animation)3(3-0-6)
01418588** การประมวลผลภาพเชิงปฏิบัติ (Practical Image Processing)3(3-0-6)
01418596 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topics in Computer Science)1-3
01418598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)1-3
ข.การศึกษาค้นคว้าอิสระ6หน่วยกิต
01418595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)3-3

* วิชาที่เสนอขอเปิดใหม่
** วิชาที่เสนอขอปรับปรุง