ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
02-942-5555 ต่อ 647209, 647210

สิ่งเอื้ออำนวยการเรียนรู้

ห้องสมุด

ห้องเรียนบรรยาย

ห้องปฏิบัติการ