ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ตัวอย่างแผนการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2560 แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418697สัมมนา1( – – )
วิชาเอกเลือก3( – – )
รวม4( – – )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418691ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์1( 1-0-2 )
01418697สัมมนา1( – – )
วิชาเอกเลือก4( – – )
รวม6( – – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418697สัมมนา1( – – )
01418699วิทยานิพนธ์9( – – )
รวม10( – – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418697สัมมนา1( – – )
01418699วิทยานิพนธ์9( – – )
รวม10( – – )
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418699วิทยานิพนธ์9( – – )
รวม9( – – )
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418699วิทยานิพนธ์9( – – )
รวม9( – – )