ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2556

ชื่อหลักสูตร :

ภาษาไทย             หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ         Doctor of Philosophy Program in Computer Science

ชื่อปริญญา :

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       Doctor of Philosophy (Computer Science)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)      Doctor of Philosophy (Computer Science)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)       Ph.D. (Computer Science)

หน่วยงานรับผิดชอบ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

ปรัชญา ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงานและการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ทันสมัย สามารถนำเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจและวางนโยบายองค์กร ดังนั้นจึงทำให้องค์กรที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีความต้องการบุคลากรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก แต่ปัจจุบันบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเมื่อบุคคลเหล่านี้สำเร็จการศึกษาไปแล้วจะเป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ใหม่ เพื่อจะนำมาซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการผลิตและเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
  2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ แก่สังคมอย่างกว้างขวางมากขึ้น
  3. เพื่อตอบสนองแผนงานและโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทางวิชาการของประเทศ
  4. เพื่อสนับสนุนแนวทางของสำนักงานการอุดมศึกษาในการพัฒนาการศึกษาบัณฑิตให้มีมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับต่างประเทศ
  5. เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ และการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :
  1. 1. สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแบบ 2.1 1.1 เป็นนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.25 2. สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแบบ 2.2 2.1 เป็นนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.25 3. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา : ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบการศึกษา : ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระยะเวลาการศึกษา : ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา : ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การลงทะเบียนเรียน : ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์