ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ตัวอย่างแผนการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2554 แผน ก แบบ ก 2

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418512ภาษาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
01418531โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี3(3-0-6)
01418591ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์2(2-0-6)
วิชาเอกเลือก3( – – )
รวม11( – – )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418534ระบบคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
01418597สัมมนา1( – – )
วิชาเอกเลือก6( – – )
รวม10( – – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418597สัมมนา1( – – )
01418599วิทยานิพนธ์6( – – )
วิชาเอกเลือก3( – – )
รวม10( – – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418599วิทยานิพนธ์6( – – )
รวม6( – – )