ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ผลงานการโปรแกรม 2559-61

ผลงาน Breakout บางส่วนจากวิชา 01418113 Computer Programming
ภาคปลาย 2559-61

2561

รฐนนท์ ตรีวรรณกุล


ณธกฤต ลลิตพุฒิโชค


อานนท์ สุขศิริ


วรุณ สรรพกิจ


2560

กริชชัย มัชฌิมานิสัย


ตรีภูมิ ตันติเกตุ


นพกร แผ่นผา


พีรณัฐ วัฒนากุลศิริ

2559

ปิยณัฐ กันเดช


พรภัทร์ สันติบุปผากุล


ปุญญพัฒน์ ญาณวิสิฏฐ์