ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2548-2553

จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร :

วิชาเอกไม่น้อยกว่า34หน่วยกิต
1สัมมนา2หน่วยกิต
418597 สัมมนา (Seminar)2

2

วิชาเอกบังคับ

11

หน่วยกิต
418511 ทฤษฎีภาษาโปรแกรม (Theory of Programming Languages )3 (3-0)
418531 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms Analysis)3 (3-0)
418532 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Architecture)3 (3-0)
418591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Research Methods in Computer Science)2 (2-0)

3

วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า

21

หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน 1 สายวิชาใดวิชาหนึ่งไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตดังต่อไปนี้และเลือกเรียนรายวิชาที่สัมพันธ์
กับวิชาเอกโดยมีรหัสตามตัวหลังตั้งแต่ 500 ขึ้นไปอีก 6 หน่วยกิตโดยมี 4 สายวิชาดังนี้
** กดเพื่อดูรายละเอียด **การศึกษาค้นคว้าอิสระ ** สารนิพนธ์ **
ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
418595 สารนิพนธ์ (Independent Study)3-3