ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ห้องเรียนบรรยาย

อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี (SC45-703)

อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี (SC45-704)

อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี (SC45-709)

อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี (SC45-710)

อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี (SC45-803)

อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี (SC45-809)