ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ติดต่อเรา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี

ชั้น 7 (สำนักงานธรุการภาควิชา) และชั้น 8

อาคารทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 3

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-562-5555 ต่อ 647209, 647210