ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
02-942-5555 ต่อ 647209, 647210

ติดต่อเรา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี

ชั้น 7 (สำนักงานธรุการภาควิชา) และชั้น 8

อาคารทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 3

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-942-5555 ต่อ 647209, 647210