ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2565

จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร :
1หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
– กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
– กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
– กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร13หน่วยกิต
– กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลกไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
– กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาใน 5 กลุ่มสาระของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเฉพาะที่เป็นรายวิชาของคณะต้นสังกัดของหลักสูตรในแต่ละวิทยาเขตอีกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกว่า5หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

92

หน่วยกิต
– วิชาแกน16หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะบังคับ55หน่วยกิต
– เฉพาะเลือกไม่น้อยกว่า21หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต


รายวิชา :

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต
– กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา1(0-2-1)
(Physical Education Activities)
และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
– กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
– กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร13หน่วยกิต
วิชาภาษาไทย3( – – )
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา9( – – )
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์1( – – )
– กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลกไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of the Land)2(2-0-4)
และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
– กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
และเลือกเรียนรายวิชาใน 5 กลุ่มสาระของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเฉพาะ
ที่เป็นรายวิชาของคณะต้นสังกัดของหลักสูตรในแต่ละวิทยาเขตอีก
ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า5หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

92

หน่วยกิต
– วิชาแกน16หน่วยกิต
01417111 แคลคูลัส I (Calculus I)3(3-0-6)
01417112 แคลคูลัส II (Calculus II)3(3-0-6)
01417322 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น (Introductory Linear Algebra)3(3-0-6)
01418132 หลักมูลการคณนา (Fundamentals of Computing)4(4-0-8)
01422111 หลักสถิติ (Principles of Statistics)3(3-0-6)
– วิชาเฉพาะบังคับ55หน่วยกิต
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
01418341** ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(Intellectual Properties and Professional Ethics)
3(3-0-6)
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
01418221** ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น (Fundamentals of Database Systems)3(3-0-6)
01418321** การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (System Analysis and Design)3(2-2-5)
01418390** การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Co-operative Education Preparation)1(1-0-2)
01418490 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)6
01418497** สัมมนา (Seminar)1
01418499** โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Project)3(0-9-5)
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
01418112* แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น (Fundamental Programming Concepts)3(2-2-5)
01418113** การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)3(2-2-5)
01418211** การสร้างซอฟต์แวร์ (Software Construction)3(2-2-5)
01418231** โครงสร้างข้อมูล (Data Structures)3(3-0-6)
01418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Algorithm Design and Analysis)3(3-0-6)
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
01418114** วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer Science)2(2-0-4)
01418331** ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)4(4-0-8)
01418332* ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ (Information Systems Security)3(3-0-6)
01418333** ทฤษฎีออโตมาตา (Automata Theory)2(2-0-4)
01418334** เทคนิคตัวแปลโปรแกรม (Compiler Techniques)2(2-0-4)
01418351** หลักการการสื่อสารคอมพิวเตอร์และการประมวลผลบนคลาวด์
(Computer Communications and Cloud Computing Principles)
3(3-0-6)
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
01418233** ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Assembly Language and Computer Architecture)
4(4-0-8)
– วิชาเฉพาะเลือกไม่น้อยกว่า21หน่วยกิต
ก. เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01418131 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (Digital Computer Logic)3(2-2-5)
01420245 อิเล็กทรอนิกส์เชิงเลขเบื้องต้น (Introduction to Digital Electronics)2(2-0-4)
01420246 อิเล็กทรอนิกส์เชิงเลขเบื้องต้นภาคปฏิบัติการ
(Laboratory in Introduction to Digital Electronics)
1(0-3-2)
ข. เลือกวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
โดยเป็นวิชา 014182xx ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
01418212** การโปรแกรมภาษาซี (C Programming)3(2-2-5)
01418213** การโปรแกรมภาษาโคบอล (COBOL Programming)3(2-2-5)
01418214** การโปรแกรมภาษาภาพ (Visual Programming)3(2-2-5)
01418215** การโปรแกรมภาษาจาวา (Java Programming)3(2-2-5)
01418216** หลักภาษาโปรแกรม (Principles of Programming Languages)3(3-0-6)
01418217** การโปรแกรมภาษาลิสป์ (LISP Programming)3(2-2-5)
01418218** การโปรแกรมภาษาโพรล็อก (Prolog Programming)3(2-2-5)
01418219* การฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Practicum in Software Development)1(0-3-2)
01418222** การประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์ (Internet Application for Commerce)3(3-0-6)
01418234** การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Programming Internet of Things)3(2-2-5)
01418235** ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ
(Unix Operating System and Shell Programming)
3(2-2-5)
01418311 การโปรแกรมเชิงค านวณแบบท้าทาย
(Challenging Computational Programming)
3(2-2-5)
01418322** หลักระบบสารสนเทศ (Principles of Information System)3(3-0-6)
01418323** วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Science)3(2-2-5)
01418324 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality Management)3(3-0-6)
01418325 สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System Architecture)3(3-0-6)
01418326 ฐานข้อมูลสื่อประสม (Multimedia Database)3(3-0-6)
01418327 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและอัจฉริยะทางธุรกิจ
(Decision Support and Business Intelligent Systems)
3(3-0-6)
01418328* ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
(Human Resources Information System)
3(2-2-5)
01418335 การบีบอัดข้อมูล (Data Compression)3(3-0-6)
01418342 การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
(Enterprise Resource Planning System Design and Development)
3(2-2-5)
01418343** การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (Computer Programming in Business)3(2-2-5)
01418344** การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Application Design and Development)
3(2-2-5)
01418352 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communications and Networks)3(3-0-6)
01418353* ระบบแบบกระจายและระบบกลุ่มเมฆ (Distributed and Cloud Systems3(3-0-6)
01418381** หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ (Principles of Computer Animation)3(3-0-6)
01418382** คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้ตอบเบื้องต้น
(Introduction to Interactive Computer Graphics)
3(3-0-6)
01418383** การโปรแกรมเกม (Game Programming)3(3-0-6)
01418384** การวิเคราะห์ภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Image Analysis and Computer Vision)3(3-0-6)
01418385** การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing)3(3-0-6)
01418421** อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction)3(3-0-6)
01418441** การจัดการมิติข้อมูลและรายงานทางธุรกิจ
(Business Data Dimension and Report Management)
3(2-2-5)
01418442** เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ (Web Technology and Web Services)3(2-2-5)
01418451 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย (Network Design and Administration)3(2-2-5)
01418461 ระบบค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval System)3(3-0-6)
01418462** ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)3(3-0-6)
01418471** วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น (Introduction to Software Engineering)3(2-2-5)
01418472 การบริหารและการควบคุมโครงการ (Project Management and Control)3(2-2-5)
01418473 การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ (Computer Control and Audit)3(3-0-6)
01418474 การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Management)3(3-0-6)
01418475** การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing and Verification)3(3-0-6)
01418476 การวัดซอฟต์แวร์ (Software Measurement)3(3-0-6)
01418481** ภาพเคลื่อนไหวหลายตัวละคร (Multi-Character Animation)3(3-0-6)
01418482** คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)3(3-0-6)
01418496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topic in Computer Science)3

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต
* วิชาที่เสนอขอเปิดใหม่
** วิชาที่เสนอขอปรับปรุง