ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ตัวอย่างแผนการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2564 แผน ก แบบ ก2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418531การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี3(3-0-6)
01418592การเขียนเชิงวิชาการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์2(2-0-4)
01418597สัมมนา1
01418599วิทยานิพนธ์3
หรือ01418XXXวิชาเอกเลือก3( - - )
รวม9( - - )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418534หลักการระบบคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
01418591ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์2(2-0-4)
01418599วิทยานิพนธ์6
หรือ01418XXXวิชาเอกเลือก6( - - )
รวม11( - - )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
0141497สัมมนา1
01418599วิทยานิพนธ์6
01418599วิทยานิพนธ์3
หรือ01418XXXวิชาเอกเลือก3( - - )
รวม10( - - )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418599วิทยานิพนธ์6
รวม6