ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2556 แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร :
ก.วิชาเอกไม่น้อยกว่า14หน่วยกิต
– สัมมนา4หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ1หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
ข.วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า36หน่วยกิต


รายวิชา :
ก.รายวิชาเอกไม่น้อยกว่า14หน่วยกิต
– สัมมนา4หน่วยกิต
418697* สัมมนา (Seminar)1,1,1,1
– วิชาเอกบังคับ1หน่วยกิต
418691* ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Advanced Research Methods in Computer Science)1 (1-0)
– วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่สัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์จำนวนไม่ น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาซึ่งมีรหัสสามตัวหลังตั้งแต่ 600 ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีรายวิชาในสายวิชาต่าง ๆ ให้เลือก ดังนี้
ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า36หน่วยกิต
418699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)1-36