ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2560 แบบ 1.1

จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1วิชาเอกไม่น้อยกว่า5หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
-สัมมนา4หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
-วิชาเอกบังคับ1หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)

2

วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า

48

หน่วยกิต
*วิชาเอก ไม่นับหน่วยกิต

รายวิชา
1วิชาเอกไม่น้อยกว่า5หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
-สัมมนา4หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
01418697 สัมมนา (Seminar)1-1-1-1
-วิชาเอกบังคับ1หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
01418691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Advanced Research Methods in Computer Science)1(1-0-2)

2

วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า

48

หน่วยกิต
01418699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)1-48