ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2560 แบบ 2.2

จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ก.วิชาเอกไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
– สัมมนา6หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ12หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า12หน่วยกิต
ข.วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า48หน่วยกิต

รายวิชา
ก.รายวิชาเอกไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
– สัมมนา6หน่วยกิต
418697* สัมมนา (Seminar)1,1,1,1
– วิชาเอกบังคับ12หน่วยกิต
418511 ทฤษฎีภาษาโปรแกรม (Theory of Programming Languages)3 (3-0)
418531 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithm Analysis)3 (3-0)
418532 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Architecture)3 (3-0)
418591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Research Methods in Computer Science)2 (2-0)
418691* ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Advanced Research Methods in Computer Science)1 (1-0)
– วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า12หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่สัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์จำนวนไม่ น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชา
ซึ่งมีรหัสสามตัวหลังตั้งแต่ 600 ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีรายวิชาในสายวิชาต่าง ๆ ให้เลือก ดังนี้
ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า48หน่วยกิต
418699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)1-48