ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ตัวอย่างแผนการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2556 แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ)
418697สัมมนา1( – )
วิชาเอกเลือก6( – )
รวม7( – )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ)
418691ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์1(1-0)
418697สัมมนา1( – )
วิชาเอกเลือก3( – )
รวม5( – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ)
418697สัมมนา1( – )
418699วิทยานิพนธ์9( – )
รวม10( – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ)
418697สัมมนา1( – )
418699วิทยานิพนธ์9( – )
รวม10( – )
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ)
418699วิทยานิพนธ์9( – )
รวม9( – )
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ)
418699วิทยานิพนธ์9( – )
รวม9( – )