ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

รางวัลและความสำเร็จ

National Software Contest 2020

การประกวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ สำหรับนิสิต นักศึกษา
นายอนุกูล ตั้งเตรียมจิตมั่น
นางสาวพริมา เสียงเพราะดี
Application for Mobile Devices
นายกิติพันธ์ พิกุลเวชช
นางสาวรัชนี วงศ์นพดลเดชา
ส่วนต่อยอดแม่แบบและเนื้อหาของ Joomla
นายวรดนย์ รัตตนิศาน์กุล
นางสาวมนพัทธ์ ลิ้มรัตนศิลป์
MBarBizนายฑีฆวัฒน์ เทพานวล
Flash Animation Presentationนางสาววิภาพร จันมี
ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
นายนิติรัฐ เอี่ยมระหง
นายกฤตมุข พร้อมมูล
นายณัฐรัฐ ชื่นสุข
นายกัตภณ พร้อมมูล จากภาควิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โปรแกรมทางเดียวกัน ไปด้วยกัน
นายวาทิต เฉลิมวัฒน์
นายกนก ขัตติยกุลวานิช
โปรแกรมประยุกต์ผังกระแสงานสำหรับการบริหารทรัพยากรองค์กร (Workflow Application for Resource Organizing)
จักรพงษ์ เฉลิมรัตนาพร
อโณทัย ตรีเงิน
อัจจิมา เวทย์วัฒนชัย
การเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผักไร้ดินในเชิงอุตสาหกรรม โดยดัชนีชี้วัดและการคาดการณ์การผลิต
วชิรพล กุลโชครังสรรค์
ดวงกมล ประเวศทองโสภณ
ปสุต อัมพรวัฒนกุล
ดร. ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ จาก ภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกษตร สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
เครื่องมือช่วยจัดการอิเล็คทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wireless e-Meeting Organizer : WeMO)
ศตวรรษ พรศักดิ์กุล
อำนวย นิรนาทกุล
จารุภา พันธุมเสน จาก ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุธิดา จันทรสุรินทร์ จาก ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์