ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ห้องปฏิบัติการ

อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (SCL-301)

อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (SCL-303)

อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (SCL-306)

อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี (SC45-702)

อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี (SC45-708)

อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี (SC45-802)