ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

กรอกข้อมูลทำหนังสือส่งตัวสหกิจศึกษา

สำหรับนิสิตที่ไปฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา 

ขอให้กรอกข้อมูลเพื่อทำหนังสือส่งตัวนิสิตเข้าฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ

โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม https://forms.gle/8fpJvMULVRQ9WzQW7

จากนั้น มาติดต่อรับหนังสือส่งตัวนิสิตเข้าฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ ที่สำนักงานภาควิชา ชั้น 7