ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ประวัติภาควิชา

ประวัติภาควิชา

         วิชาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เริ่มเปิดสอนในภาควิชาคณิตศาสตร์มาตั้งแต่ประมาณปี 2510 จนกระทั่งปี 2530 จึงได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

         เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2535 ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีการจัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 19 เมษายน 2542  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับอนุมัติ ให้จัดตั้งโครงการปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ

         ต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และจัดตั้งโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2542 โดยได้เปิดรับนิสิตบัณฑิตศึกษารุ่นแรกในภาคต้นปีการศึกษา 2543

ปรัชญา

           ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติภาระกิจให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์โดยการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์    ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งกอปรด้วยจริยธรรมและคุณธรรม รวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รอบและรู้กว้าง ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม พร้อมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

         เป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค เพื่อการพัฒนาไปสู่ระดับสากล

วัตถุประสงค์

         เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม