ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418490 สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา

(Cooperative Education)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     6

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418390

 

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

On the job training as a temporary employee according to the assigned project including report and presentation.