ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

รายวิชาที่เปิดสอน 2565


รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2565

รหัสวิชาชื่อวิชา (ภาษาไทย)ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)หน่วยกิต
01418101การใช้งานคอมพิวเตอร์(Computer Applications)1(0-2-1)
01418102เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ(Information Technology for Entrepreneurs)3(3-0-6)
01418103สุขภาพและสังคมดิจิทัล(Health and Digital Society)2(2-0-4)
01418104รู้ทันไอที(IT Updates)2(2-0-4)
01418105ศิลปะสร้างสรรค์ดิจิทัล(Digital Creatives Arts)3(2-2-5)
01418106ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology Skills)3(2-2-5)
01418111วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(Introduction to Computer Science)2(2-0-4)
01418112แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น(Fundamental Programming Concepts)3(2-2-5)
01418113การโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Computer Programming)3(2-2-5)
01418131การโปรแกรมทางสถิติ(Statistical Programming)3(3-0-6)
01418132หลักมูลการคณนา(Fundamentals of Computing)3(3-0-6)
01418141ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ(Intellectual Properties and Professional Ethics)3(3-0-6)
01418211การสร้างซอฟต์แวร์(Software Construction)3(2-2-5)
01418212การโปรแกรมภาษาซี(C Programming)3(2-2-5)
01418213การโปรแกรมภาษาโคบอล(COBOL Programming)3(2-2-5)
01418214การฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์(Practicum in Software Development)1(0-3-2)
01418221ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น(Fundamentals of Database Systems)3(3-0-6)
01418222ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ(Enterprise Information System)3(3-0-6)
01418223วิทยาการข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์(Data Science and Application Programs)3(2-2-5)
01418231โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี(Data Structures and Algorithms)3(3-0-6)
01418232การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี(Algorithm Design and Analysis)3(3-0-6)
01418233สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์(Computer Architecture)3(3-0-6)
01418234การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(Programming Internet of Things)3(2-2-5)
01418235ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ(Unix Operating System and Shell Programming)3(2-2-5)
01418236ระบบปฏิบัติการ(Operating Systems)3(3-0-6)
01418241เทคโนโลยีสารสนเทศการเงินและการธนาคาร(Financial and Banking Information Technology)3(2-2-5)
01418261หลักพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์(Fundamentals pf Artificial Intelligence)3(3-0-6)
01418281 หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์(Principles of Computer Animation)3(3-0-6)
01418282การประมวลผลภาพและวิดิทัศน์(Image and Video Processing)3(3-0-6)
01418311การโปรแกรมเชิงคำนวณแบบท้าทาย(Challenging Computational Programming)3(2-2-5)
01418321การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ(System Analysis and Design)3(2-2-5)
01418322วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น(Introduction to Data Science)3(2-2-5)
01418323การจัดการคุณภาพข้อมูล(Data Quality Management)3(3-0-6)
01418324ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและอัจฉริยะทางธุรกิจ(Decision Support and Business Intelligent Systems)3(3-0-6)
01418325ข้อมูลจินตทัศน์(Data Visualization)3(2-2-5)
01418331ทฤษฎีการคำนวณ(Theory of Computation)3(3-0-6)
01418332ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ(Information System Security)3(3-0-6)
01418333เทคนิคตัวแปลโปรแกรม(Compiler Techniques)3(3-0-6)
01418341การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร(Enterprise Resource Planning System Design and Development)3(2-2-5)
01418342การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่(Mobile Application Design and Development)3(2-2-5)
01418343การคำนวณแบบขนานด้วยคูด้า(Parallel Computing with CUDA)3(3-0-6)
014138344การจัดการมิติข้อมูลและรายงานทางธุรกิจ(Business Data Dimension and Report Management)3(2-2-5)
01418351หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลบนคลาวด์(Computer Networks and Cloud Computing Principles)3(3-0-6)
01418352การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย(Data Communications and Networks)3(3-0-6)
01418353แนวคิดและบริการการคำนวณแบบคลาวด์(Cloud Computing Concepts and Services)3(3-0-6)
01418361คอมพิวเตอร์วิดิทัศน์เบื้องต้น(Introduction to Computer Vision)3(3-0-6)
01418362การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น(Introduction to Machine Learning)3(3-0-6)
01418363การประมวลผลภาษาธรรมชาติ(Natural Language Processing)3(3-0-6)
01418371การบริหารโครงการและสตาร์ทอัพดิจิทัล(Project Management and Digital Startup)3(3-0-6)
01418381คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้ตอบเบื้องต้น(Introduction to Interactive Computer Graphics)3(3-0-6)
01418382วิชวลเอฟเฟค(Visual Effects)3(3-0-6)
01418383ความจริงขยาย(Extended Reality)3(3-0-6)
01418390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา(Cooperative Education Preparation)1(1-0-2)
01418421การออกแบบประสบการณ์และส่วนเชื่อมประสานผู้ใช้(User Experience and User Interface Design)3(2-2-5)
01418441เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ(Web Technology and Web Services)3(2-2-5)
01418451การออกแบบและการบริหารเครือข่าย(Network Design and Administration)3(2-2-5)
01418471การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์(Software Design and Development)3(3-0-6)
01418472การบูรณาการกระบวนการเชิงอไจล์และเดฟอ็อปส์(Integrated Agile Process and DevOps)3(3-0-6)
01418473การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์(Computer Control and Audit)3(3-0-6)
01418474การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์(Software Testing and Verification)3(3-0-6)
01418490สหกิจศึกษา(Cooperative Education)6
01418496เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์(Selected Topic in Computer Science)3
01418497สัมมนา(Seminar)1
01418499โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์(Computer Science Project)3(0-9-5)
01417111แคลคูลัส I(Calculus I)3(3-0-6)
01417322พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน(Basic Linear Algebra)3(3-0-6)