ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

(Data Structures and Algorithms)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113

 

ชนิดข้อมูลพื้นฐาน ชนิดข้อมูลนามธรรม การดำเนินการบนเซต โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น โครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้น การใช้งานโครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธีค้นหา ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี

Basic data types. Abstract data types. Operations on sets. Linear data structures. Non-linear data structures. Implementation of data structures. Searching algorithms. Sorting algorithms. Algorithm efficiency.