ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418132 หลักมูลการคณนา

หลักมูลการคณนา

(Fundamentals of Computing)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

 

ทฤษฎีการคานวณเชิงวิยุต ความน่าจะเป็นและสถิติ การทำให้เกิดผลและการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์

Theory of discrete computing. Probability and statistics. Implementation and application in computer science.