ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418331 ทฤษฎีการคำนวณ

ทฤษฎีการคำนวณ
(Theory of Computation)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418132

 

ออโตมาตาจำกัด ภาวะกำหนด ภาวะไม่กำหนด ความเป็นเรกูลาร์ ความไม่เป็นเรกูลาร์ พุชดาวน์ออโตมาตา เครื่องจักรทัวริง ความสามารถในการคำนวณ ความซับซ้อนเชิงการคำนวณ

Finite automata. Determinism. Non-determinism. Regularity. Non-regularity. Pushdown automata. Turing machines. Computability. Computational complexity.