ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

(Computer Science Project)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(0-9-5)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418321

 

 

โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่างๆ ของวิทยาการคอมพิวเตอร์

Project of practical interest in various fields of computer science.