ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418344 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

(Mobile Application Design and Development)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418221

แพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ อากัปกิริยา ฐานข้อมูล สื่อประสม การแจ้งเตือนแบบพุช การเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวรับรู้ เว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อจำกัดของโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Mobile platforms. Mobile user interface design. Geolocation. Gesture. Database. Multimedia. Push notification. Network connections. Sensors. Mobile web. Constraints of mobile applications.