ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2565

จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร :
1หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสารไม่น้อยกว่า13หน่วยกิต
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลกไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

88

หน่วยกิต
- วิชาแกน12หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ58หน่วยกิต
- เฉพาะเลือกไม่น้อยกว่า18หน่วยกิต

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต


รายวิชา :

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต
- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา1(0-2-1)
(Physical Education Activities)
และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสารไม่น้อยกว่า13หน่วยกิต
วิชาภาษาไทย3( - - )
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา9( - - )
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์1( - - )
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลกไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of the Land)2(2-0-4)
และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
และเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอีกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

2

หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

88

หน่วยกิต
- วิชาแกน12หน่วยกิต
01417111 แคลคูลัส I (Calculus I)3(3-0-6)
01417322 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน (Basic Linear Algebra)3(3-0-6)
01418131 การโปรแกรมทางสถิติ (Statistical Programming)3(3-0-6)
01418132 หลักมูลการคณนา (Fundamentals of Computing)3(3-0-6)
- วิชาเฉพาะบังคับ58หน่วยกิต
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
01418141** ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(Intellectual Properties and Professional Ethics)
3(3-0-6)
01418371 *การบริหารโครงการและสตาร์ทอัพดิจิทัล (Project Management and Digital Startup)3(3-0-6)
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
01418221** ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น (Fundamentals of Database Systems)3(3-0-6)
01418261** หลักพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ (Fundamentals of Artificial Intelligence)3(3-0-6)
01418321** การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (System Analysis and Design)3(2-2-5)
01418390** การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Co-operative Education Preparation)1(1-0-2)
01418490 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)6
01418497** สัมมนา (Seminar)1
01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Project)3(0-9-5)
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
01418112 แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น (Fundamental Programming Concepts)3(2-2-5)
01418113** การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)3(2-2-5)
01418211** การสร้างซอฟต์แวร์ (Software Construction)3(2-2-5)
01418231** โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms)3(3-0-6)
01418232** การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithms)3(3-0-6)
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
01418111** วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer Science)2(2-0-4)
01418236** ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)3(3-0-6)
01418332* ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ (Information Systems Security)3(3-0-6)
01418331** ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation)3(3-0-6)
01418332** ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ (Information Systems Security)3(3-0-6)
01418351** หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลบนคลาวด์ (C(Computer Networks and Cloud Computing Principles)3(3-0-6)
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
01418233** สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)3(3-0-6)
- วิชาเฉพาะเลือกไม่น้อยกว่า18หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเป็นวิชา 014182xx ขึ้นไป
01418212 การโปรแกรมภาษาซี (C Programming)3(2-2-5)
01418213 การโปรแกรมภาษาโคบอล (COBOL Programming)3(2-2-5)
01418214 การฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Practicum in Software Development)1(0-3-2)
01418222* ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ (Enterprise Information System)3(3-0-6)
01418223 วิทยาการข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ (Data Science and Application Programs)3(2-2-5)
01418234** การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Programming Internet of Things)3(2-2-5)
01418235 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ
(Unix Operating System and Shell Programming)
3(2-2-5)
01418241** เทคโนโลยีสารสนเทศการเงินและการธนาคาร (Financial and Banking Information Technology)3(2-2-5)
01418281** หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ (Principles of Computer Animation)(Principles of Computer Animation)3(3-0-6)
01418282** การประมวลผลภาพและวีดิทัศน์ (Image and Video Processing)3(3-0-6)
01418311 การโปรแกรมเชิงคำนวณแบบท้าทาย (Challenging Computational Programming)3(2-2-5)
01418322** วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Science)3(2-2-5)
01418323** การจัดการคุณภาพข้อมูล (Data Quality Management)3(3-0-6)
01418324 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและอัจฉริยะทางธุรกิจ (Decision Support and Business Intelligent Systems)3(3-0-6)
01418325* ข้อมูลจินตทัศน์ (Data Visualization)3(2-2-5)
01418333** เทคนิคตัวแปลโปรแกรม (Compiler Techniques)3(3-0-6)
01418341** การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning System Design and Development)3(2-2-5)
01418342** การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Design and Development)3(2-2-5)
01418343** การคำนวณแบบขนานด้วยคูด้า (Parallel Computing with CUDA)3(3-0-6)
01418344 การจัดการมิติข้อมูลและรายงานทางธุรกิจ (Business Data Dimension and Report Management)3(2-2-5)
01418352** การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communications and Networks)3(3-0-6)
01418353** แนวคิดและบริการการคำนวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing Concepts and Services)3(3-0-6)
01418361** คอมพิวเตอร์วิทัศน์เบื้องต้น (Introduction to Computer Vision)3(3-0-6)
01418362* การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น (Introduction to Machine Learning)3(3-0-6)
01418363* การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)3(3-0-6)
01418381** คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้ตอบเบื้องต้น (Introduction to Interactive Computer Graphics)3(3-0-6)
01418382* วิชวลเอฟเฟกส์ (Visual Effects)3(3-0-6)
01418383* ความจริงขยาย (Extended Reality)3(3-0-6)
01418421* การออกแบบประสบการณ์และส่วนเชื่อมประสานผู้ใช้ User Experience and User Interface Design)3(2-2-5)
01418441 เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ (Web Technology and Web Services)3(2-2-5)
01418451** การออกแบบและการบริหารเครือข่าย (Network Design and Administration)3(2-2-5)
01418471* การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Design and Development)3(3-0-6)
01418472* การบูรณาการกระบวนการเชิงอไจล์และเดฟอ็อปส์ (Integrated Agile Process and DevOps)3(3-0-6)
01418473 การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ (Computer Control and Audit)3(3-0-6)
01418474 การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing and Verification)3(3-0-6)
01418496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topic in Computer Science)3

3

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

* วิชาที่เสนอขอเปิดใหม่
** วิชาที่เสนอขอปรับปรุง