ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418105 ศิลปะสร้างสรรค์ดิจิทัล

ศิลปะสร้างสรรค์ดิจิทัล

(Digital Creatives Arts)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสื่อประสม อักษรศิลป์การวาดและการแก้ไขตกแต่งภาพ เสียงและดนตรีดิจิทัล การปรับแต่งวีดิทัศน์ภาพเคลื่อนไหว สามมิติและความเป็นจริงเสมือน แบบจำลองเพื่องานศิลปะและงานวิทยาศาสตร์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์

Human-computer interaction. Multimedia technology. Word art. Digital image painting and editing. Digital sound and music. Video editing. Animation. 3D and virtual reality. Art and science simulation. E-sport.