ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์

การใช้งานคอมพิวเตอร์

(Computer Applications)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     1(0-2-1)

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลคำ ฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์อื่น

Computer system, hardware, software, operating system, word processing, database and other application software.