ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418219 การฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์

การฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์

(Practicum in Software Development)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     1(0-3-2)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113

เทคนิคการโปรแกรมและพัฒนาซอฟต์แวร์ เครื่องมือ กระบวนการ การบ่มเพาะความคิด การพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบ สภาพแวดล้อมการทำงานเป็นกลุ่ม

Software programming and development techniques. Tools. Processes. Idea incubation. Software prototype development. Team working environment.