ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418472 การบริหารและการควบคุมโครงการ

การบริหารและการควบคุมโครงการ

(Project Management and Control)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418221

การวางแผนโครงการ การแบ่งระยะของโครงการ วัฏจักรระบบงาน การจัดองค์การของโครงการ กรรมการโครงการ กลุ่มงานโครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินผลโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการประมาณค่า

Project planning. Project phasing. System life-cycle. Project organization. Project committees. Project teams. Project control. Project evaluation. Feasibility studies. Economic evaluation. Estimating techniques.