ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418231 โครงสร้างข้อมูล

โครงสร้างข้อมูล

(Data Structures)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113

โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธีสำหรับใช้งานรายการ กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้และกราฟ โครงสร้างแฟ้มและการประมวลผลแฟ้ม

Data structures. Algorithms for implementation of lists, stacks, queues, trees and graphs. File structures and file processing.