ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418212 การโปรแกรมภาษาซี

การโปรแกรมภาษาซี

(C Programming)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418112 หรือ 01418114

โครงสร้างและส่วนย่อยของภาษาซีหลักการโปรแกรมภาษาซีและการประยุกต์

Structure and elements of C. Principles of programming in C and applications.