ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418473 การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์

การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์

(Computer Control and Audit)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418321

สภาวะแวดล้อมของการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์การควบคุมเบื้องต้น การควบคุมบริหาร การควบคุมการดำเนินงาน การควบคุมการทำเอกสาร การควบคุมความมั่นคง การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลในการควบคุม เทคนิคการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์

The computer audit environment. Introduction to controls. Administrative controls. Operation controls. Documentation controls. Security controls. Cost-effectiveness analysis of controls. Computer audit techniques.