ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418328 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

(Human Resources Information System)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418221

แนวคิดและการพัฒนา กรอบงานและสถาปัตยกรรม กระบวนการรับเข้าทำงาน การประเมินและการสิ้นสุดการทำงาน ระเบียบวิธีการจ่ายค่าตอบแทนแรงงานและการใช้บริการภายนอก ปัจจัยความสำเร็จ ระบบขององค์กรชั้นนำ กรณีศึกษาและแนวโน้มทางเทคโนโลยี

Concepts and development. Framework and architecture. Recruitment. Evaluation and ctermination process. Payroll and outsourcing methodologies. Success factors. Leading enterprise systems. Case studies and technology trends.