ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418325 สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูล

สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูล

(Database Management System Architecture)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418221

สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลกายภาพ กระบวนการการสอบถามข้อมูล การสำรอง การกู้คืน การทำซ้ำ บูรณภาพ ความมั่นคง และการปรับแต่งฐานข้อมูล

Database management system architecture. Architecture of physical database. Query processing. Backup. Recovery. Replication. Integrity. Security. Database tuning.