ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418215 การโปรแกรมภาษาจาวา

การโปรแกรมภาษาจาวา

(Java Programming)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418112 หรือ 01418114

โครงสร้างและส่วนย่อยของภาษาจาวา หลักการโปรแกรมภาษาจาวา และการประยุกต์

Structure and elements of Java. Principles of programming in Java and applications.