ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418441 การจำลองแบบและการทำแบบจำลอง

การจำลองแบบและการทำแบบจำลอง

(Simulation and Modeling)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

วิชาพื้นฐาน: 01418115 หรือ 01418116 หรือ 01418211 หรือ 01418214 หรือ 01418215 และ 01422111

เทคนิคการจาลองแบบ การจาลองแบบต่อเนื่อง และแบบไม่ต่อเนื่อง ทฤษฎีแถวคอยสโต คาสติคโพรเซส การออกแบบวิธีจาลอง การวิเคราะห์ผลของการจาลองแบบ ความถูกต้องของแบบจาลองและผลลัพธ์

Simulation techniques, continuous and discrete simulation models, queuing theory, stochastic processes, design of simulation experiments, analysis of results of simulation, model and results.