ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418215 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

การโปรแกรมเชิงวัตถุ

(Object Oriented Programming)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

วิชาพื้นฐาน: 01418112 หรือ 01418114

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุ่มวัตถุพื้นฐาน การสืบทอด แถวลาดับ การนาเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก กราฟิกส์ การสร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต

Basic concepts of object oriented software design and development, programming structures in object oriented language, object and class definitions, object attributes and behaviors, base classes, inheritance, arrays, reuse of software components, graphic, creating and manipulating dynamic data structures.