ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418114 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

(Introduction to Computer Science)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     4(3-2-7)

พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ระบบจานวน องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ตัววัดสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ตัวแปลภาษาและภาษาการโปรแกรม การแก้ปัญหา การออกแบบและพัฒนาขั้นตอนวิธี เทคนิคการโปรแกรมแบบโครงสร้าง ความซับซ้อนในระบบคอมพิวเตอร์ การจัดองค์การของระบบคอมพิวเตอร์ การตั้งชื่อ สถาปัตยกรรมไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ การทาเสมือน สมรรถนะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความทนทานต่อความผิดพลาด ภาวะครบหน่วย ความต้องกัน ความมั่นคงของสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แบบขนานและกระจาย การประยุกต์ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

Development of computers, data representation in computers, number systems, computer hardware components, computer performance metrics, system software, compilers and programming languages, problem solving, algorithm design and development, structural programming techniques, complexity in computer systems, computer system organization, naming, client-server architecture, virtualization, performance, computer networks, fault tolerance, atomicity, consistency, information security, parallel and distributed computer systems, current applications of computer systems, computer ethics.