ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418115 การโปรแกรมโครงสร้าง

การโปรแกรมโครงสร้าง

(Structured Programming)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

วิชาพื้นฐาน: 01418112 หรือ 01418114

เทคนิคการเขียนรูปแบบโปรแกรมโครงสร้างที่ดี การจัดทาเอกสาร ผังควบคุม การแก้จุดบกพร่องและการทดสอบ การประมวลผลข้อมูลชนิดต่างๆ โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น และการเรียกซ้า

Techniques for good structured programming style, documentation, control flow, debugging and testing, data processing with different types of data, basic data structure and recursion.