ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

TCAS รอบ 3 ปีการศึกษา 2566

TCAS3

Poster         Brochure

กำหนดการรับสมัคร

7 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

 คุณสมบัติทั่วไป

  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า(ทุกสายการเรียน) 
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเกณฑ์ รายละเอียดตามโครงการที่เปิดรับ
  • มีผลคะแนนและอื่นๆ ตามที่ประกาศ รายละเอียดตามโครงการที่เปิดรับ
[:th]75481737_2842321895798590_6442043209869688832_n[:]

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (24คน)

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน 

2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3. มีผลคะแนนทดสอบประจำปีการศึกษา 2566
– วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และ (TPAT3) 

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คุณสมบัติเฉพาะ
2. ผลคะแนนทดสอบ

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) (25 คน)

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน 

2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3. มีผลคะแนนทดสอบประจำปีการศึกษา 2566
– วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และ (TPAT3) 

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คุณสมบัติเฉพาะ
2. ผลคะแนนทดสอบ