ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

TCAS รอบ 2 ปีการศึกษา 2565

TCAS2

กำหนดการรับสมัคร 

16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

 คุณสมบัติทั่วไป

  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า(ทุกสายการเรียน) หรือชั้นปีที่ 3 อาชีวศึกษา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเกณฑ์ รายละเอียดตามโครงการที่เปิดรับ
  • มีผลคะแนนและอื่นๆ ตามที่ประกาศ รายละเอียดตามโครงการที่เปิดรับ

โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) (15 คน)

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ผ่านการทดสอบ GED
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. มีผลคะแนนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
– TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 437.00 คะแนน
– TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 42.00 คะแนน
– IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน
– KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
– TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 120.00 คะแนน
– TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
– TGAT1 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
*กรณีมีผลคะแนน GED ไม่จำเป็นต้องใช้ TGAT1
4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
5. ผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คุณสมบัติเฉพาะ
2. การสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน 1 ปี ที่ไต้หวัน                                                       

                                                                                     

             โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ นี้ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาในลักษณะ นิสิตแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ โดยใช้หลักสูตรภาษาไทย แต่จัดรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ เป็นการเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ปี แล้วให้นิสิตทำการแลกเปลี่ยนลงทะเบียนเรียนที่ Yuan Ze University YZU)   1 ภาคการศึกษา บวกกับลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำโครงงานสหกิจศึกษาร่วมกับห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ที่มหาวิทยาลัยหยวนซื่อ       อีก 1 ภาคการศึกษา (รวมเป็น 2 ภาคการศึกษา) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนิสิตที่ต้องการเรียนในรูปแบบพิเศษในต่างประเทศ การรับนิสิตในโครงการนี้ เริ่มจากที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ Yuan Ze University, Taiwan (www.yzu.edu.tw) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

                                                                                       

             มหาวิทยาลัย Yuan Ze เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรม และ บริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ที่เมืองจงลี่ จังหวัดเถาหยวน ซึ่งไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติ Taoyuan เพียง 20 นาที ด้วยรถแท็กซี่ หรือ 45 นาที โดยรถประจำทาง มีหอพักใหม่ที่สะดวกสบาย โรงอาหารที่ราคาสมเหตุสมผล มีค่าหอพักเดือนละประมาณ 2,500 NTD (อัตราแลกเปลี่ยน 1 NTD ประมาณ 1 – 1.2 บาท) ค่าครองชีพประมาณวันละ 200 – 300 NTD โดยค่าใช้จ่ายอื่นประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการซื้อของเข้าหอพัก ค่าจัดทำวีซ่า ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (7,000 – 15,000 บาท) และนิสิตต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาในเทอมที่มีการแลกเปลี่ยน ประมาณ 65,000 NTD ส่วน      ภาคการศึกษาที่ลงสหกิจศึกษา แต่ไปฝึกสหกิจศึกษาในห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมเวลาที่อยู่ที่ไต้หวัน ภาคการศึกษาที่ 1; 4 เดือน ปิดเทอม 1 เดือน; ภาคการศึกษาที่ 2; 4 เดือน รวมเป็นเวลา 9 เดือนโดยประมาณ) ค่าบำรุงการศึกษา ปี 1-3 เท่ากับหลักสูตรภาคพิเศษ ประมาณปีละ 90,000 เศษ ยกเว้น ปี 4 มีค่าบำรุงการศึกษา 65,000 + 26,000 ซึ่งรวมแล้วไม่มีความแตกต่างกันค่าบำรุงการศึกษาในชั้นปีที่ 1 – 3 มากนัก)

           

              สำหรับภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนนั้น จะเป็นการกำหนดล่วงหน้า โดยการตกลงกันของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ YZU ทั้งนี้ไม่เกิน 3 รายวิชา และมีการเรียนภาษาจีนเพิ่มอีก 1 รายวิชา การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีคณะที่สามารถเลือกได้ 2 คณะ คือ ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Electrical Engineering and Communication (EECE) และ Information Management (IM) โดยมีอาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดูแลและให้คำปรึกษานิสิตกลุ่มนี้ตลอดเวลาที่นิสิตไปแลกเปลี่ยน และสำหรับในภาคการศึกษาที่มาการฝึกสหกิจศึกษาในห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง นิสิตจะเสนอหัวข้อโครงงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำงานร่วมกับอาจารย์ของ YZU ในการกำหนดหัวข้อและขอบเขตของโครงงาน ตอลดจนให้คำปรึกษาและแนะนำนิสิต จนครบเวลาในการฝึกสหกิจศึกษา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ปกครองก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมเยียนนิสิตได้ ซึ่งการเดินทางไปไต้หวันนั้นง่าย สะดวก และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่มากนัก

          ภาควิชาฯ มีศูนย์ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-มหาวิทยาลัยหยวนซื่อ ตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ให้การให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือในการจัดการเอกสารเพื่อประกอบการขอวีซ่า ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลความเป็นอยู่และการเดินทาง และ อื่นๆ ให้แก่นิสิต และสำหรับนิสิตที่มีความประสงค์จะเรียนต่อ   ในระดับปริญญาโท ก็สามารถขอคำปรึกษากับอาจารย์ผู้ดูแล ในการหาทุนการศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษาได้

หมายเหตุ : ตัวเลขค่าใช้จ่าย แล ระยะเวลาในบทความนี้เป็นเพียงประมาณการ ข้อมูลจริงจะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆที่ภาควิชาฯ ไม่สามารถคาดการณ์และควบคุมได้ ผู้อ่านจะนำไปกล่าวอ้างมิได้ว่าภาควิชาให้ข้อมูล แล้วสถานการณ์จริงมีตัวเลขที่แตกต่างกันไป

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น

เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ รวม 30 จังหวัด

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)  (10 คน)

คุณสมบัติเฉพาะ

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในจังหวัดที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
4.ผลคะแนนทดสอบประจำปีการศึกษา
– TGAT1 ไม่ต่ำกว่า 20 และ TPAT3 ไม่ต่ำกว่า 20

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และจำนวนหน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้

2. ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(TPAT)

โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 คน)

คุณสมบัติเฉพาะ

1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน และโครงการการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
5. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2. ใช้ผลคะแนนทดสอบ TGAT/TPAT
3. การสอบสัมภาษณ์

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)  (2 คน)

คุณสมบัติเฉพาะ

1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน และโครงการการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
5. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
2. ใช้ผลคะแนนทดสอบ TGAT/TPAT 
3. การสอบสัมภาษณ์

โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) (8 คน)

1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ หรือ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม หรือห้องเรียนที่เน้นการเรียนด้านภาษาอังกฤษ หรือ ผ่านการทดสอบ GED
2. ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม GPAX ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มากกว่าหรือเท่ากับ ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 7.50 หน่วยกิต
4. ผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป TGAT
– TGAT1 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน หรือ คะแนนสอบข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
——————————————–
– TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 437.00 คะแนน
– TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 42.00 คะแนน
– IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน
– KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
– TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 120.00 คะแนน
*กรณียื่นคะแนน GED ไม่จำเป็นต้องยื่น TGAT1

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

2. ผลคะแนน TGAT

3. การสอบสัมภาษณ์

โควตาความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ รวม 10 โรงเรียน ดังนี รวม 10 โรงเรียน ดังนี้
1.โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี
2. โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก
3. โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
4. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรุงเทพมหานคร
5. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
7. โรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
9. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
10. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (3 คน)

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
5. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

2. คะแนน TGAT

3. คะแนน TPAT3

4. การสอบสัมภาษณ์

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) (7 คน)

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 7.50 หน่วยกิต
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
5. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

2. คะแนน TGAT

3. คะแนน TPAT3

4. การสอบสัมภาษณ์

Attachments