ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418562 การเรียนรู้ของเครื่องจักร

การเรียนรู้ของเครื่องจักร

(Machine Learning)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

การเรียนรู้และการลำดับจากทั่วไปสู่เฉพาะ การเรียนรู้โดยใช้รูปต้นไม้การตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม การประเมินสมมุติฐาน การเรียนรู้แบบเบยส์ ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงคณนา การเรียนรู้จากฐานตัวอย่าง อัลกอริทึมพันธุการ การเรียนรู้จากกลุ่มของกฎ การเรียนรู้จากการวิเคราะห์

Learning and the general-to-specific ordering. Decision tree learning. Artificial neural networks. Hypotheses evaluation. Bayesian learning. Computational learning theory. Instance-based learning. Genetic algorithms. Sets of rules learning. Analytical learning.