ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418382 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้ตอบเบื้องต้น

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้ตอบเบื้องต้น

(Introduction to Interactive Computer Graphics)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113 หรือ 01418212

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์แบบทันทีตัวแบบเรขาคณิตด้วยรูปหลายเหลี่ยม การแปลงสองมิติและสามมิติ ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้การจัดแสงและการแรเงา ภาษาสำหรับควบคุมการแรเงา การโปรแกรมหน่วยประมวลผลกราฟิกส์

Program development of real-time computer graphics. Geometric model with polygons. 2D and 3D transformations. Graphical user interfaces.Lighting and shading.Shading languages. Graphics Processing Unit programming.